Základní dokumenty potřebné pro podání žádosti o vízum:

Cestovní pas a kopie jeho dvojstrany s fotografií

 • Cestovní pas uznávaný ČLR se zbývající platností minimálně šest měsíců a alespoň dvěma prázdnými stránkami pro umístění víza, jakož i kopie pasových údajů s fotografií (pokud je žadatel držitelem dvou či více občanství nebo dvou či více platných českých cestovních pasů, musí předložit všechny cestovní pasy a kopie dvojstran s fotografiemi).

Formulář žádosti o vízum a fotografie

 • Formulář: vyplněný kompletně a podle skutečnosti v anglickém nebo čínském jazyce, vlastnoručně podepsaný žadatelem o vízum (či zákonným zástupcem žadatele). Formuláře s naskenovanými podpisy nebudou přijaty.
 • Fotografie: současná barevná fotografie o rozměrech 48 mm × 33 mm (celý obličej, bez pokrývky hlavy, s bílým pozadím, bez brýlí). Fotografii je vždy nutné přinést do vízového centra ve fyzické podobě přestože ji žadatel při vyplňování formuláře žádosti o vízum nahrává do systému v elektronické podobě.
 • Držitelé jiného než českého pasu podávající žádost o vízum na území ČR dále předloží: originál a kopii dokladu o pobytu v ČR od příslušného úřadu, potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR, jakož i kopii nejaktuálnějšího víza či razítka imigračního oddělení v pasu. 
 • Bývalí čínští občané, kteří získali cizí občanství a žádají o vízum do ČLR poprvé, předloží také svůj bývalý čínský pas a kopii pasových údajů s fotografií.
 • Pokud osoba v minulosti získala čínské vízum a nyní žádá o čínské vízum s novým pasem, který žádné čínské vízum zatím neobsahuje, je třeba předložit kopii dvojstrany s fotografií z bývalého pasu, a také strany s bývalým čínským vízem. Pokud se jméno žadatele na současném pasu liší od jména na pasu bývalém, je třeba doložit oficiální dokument dokazující změnu jména.
 • U nezletilých osob (bez ohledu na to, zda do Číny jedou s rodiči či nikoli) je navíc nutné doložit:
  • rodný list (originál a kopie)
  • Souhlas obou rodičů s vycestováním nezletilé osoby do Číny. Oba rodiče se musí k podání žádosti osobně dostavit. Tuto podmínku lze nahradit písemným souhlasem s vycestováním s notářsky ověřeným podpisem každého z rodičů nepřítomného u podání žádosti o vízum.

Stručný přehled kategorií čínských víz v PDF.

 

Kategorie víz v závislosti na hlavním účelu cesty

Vízum typu M - Obchod; sportovní a jiné závody a soutěže

je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří do Číny vstupují za účelem obchodu a s obchodní výměnou souvisejících činností.

Obchodní vízum do Číny

ZVACÍ DOPIS od zvoucí organizace nebo osoby v Číně, na hlavičkovém papíře, psaný v čínském nebo anglickém jazyce, který musí obsahovat:

 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu
 • informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy
 • informace o zvoucí organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, oficiální kulaté (příp. oválné) razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za zvoucí stranu. Zvoucí osoba se musí podepsat svým skutečným jménem (v případě čínských občanů tedy v čínských znacích, případně přepisem pinyin). Podpisy ve formě západních přezdívek se neakceptují. Totéž platí i pro vysílací dopis. nebo

Žadatelé, kteří se účastní veletrhu China Import and Export Fair (Canton Fair) - pozvání vydané organizátorem veletrhu.

Žadatelé o vícevstupé vízum předloží navíc vysílací dopis od zaměstnavatele nebo jiné vysílající organizace dokazující obchodní účel cesty, který musí obsahovat:

 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu
 • informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy
 • informace o vysílající organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení vysílacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za vysílající stranu.

Pozn.: Vysílací dopis se vyžaduje také od OSVČ a jednatelů firem. V obou těchto případech je nutné navíc doložit výpis z živnostenského či obchodního rejstříku.

Pozn.: V případě žádosti o vícevstupé M vízum musí jak zvací dopis tak i vysílací dopis obsahovat informaci o tom, že žadatel bude žádat o vícevstupé M vízum, dále informaci o platnosti požadovaného víza a délce pobytu.

Pozn.: O vícevstupé vízum typu M mohou žádat pouze osoby, které již v minulosti dvakrát získaly čínské vízum a předloží kopii těchto víz.

 

Vízum typu F - Výměny, návštěvy, a další aktivity

je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří do Číny vstupují za účelem výměny (např. v oblasti vědy, technologií, vzdělání, kultury či sportu) nebo návštěvy jiného než obchodního či soukromého charakteru.

 1. Běžné návštěvy neobchodního rázu: zvací dopis od zvoucí organizace nebo osoby na hlavičkovém papíře psaný v čínském nebo anglickém jazyce, který musí obsahovat:
 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu
 • informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěv
 • informace o zvoucí straně: název zvoucí organizace, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, kulaté či oválné razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za zvoucí stranu. Zvoucí osoba se musí podepsat svým skutečným jménem (v případě čínských občanů tedy v čínských znacích, případně přepisem pinyin). Podpisy ve formě západních přezdívek se neakceptují.
 1. Vystoupení nekomerčního charakteru: zvací dopis od pořadatele a kopie souhlasu s vystoupením vydaného státním orgánem ČLR pro kulturní záležitosti
 2. Zahraniční specialisté navštěvující Čínu na dobu nepřesahující 90 dní: "Invitation for Foreign Experts" 外国专家来华邀请函vydaný State Administration of Foreign Experts Affairs nebo jiným příslušným autorizovaným orgánem. (Pokud doba pobytu přesahuje 90 dní, viz vízum typu Z.)

 

Vízum typu L - Turistika; návštěva přátel

je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří do Číny vstupují za účelem turistiky.

Turistické vízum do Číny

 • vytištěná elektronická letenka nebo rezervace letu do Číny a z Číny
 • detailní itinerář (místa, pamětihodnosti apod.)
 • vytištěné rezervace ubytování na celou dobu pobytu

nebo zvací dopis od zvoucí osoby nebo organizace (cestovní agentury) v Číně, který musí obsahovat:

 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu
 • informace o návštěvě Číny: účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, informace o ubytování, vztah mezi žadatelem a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy
 • informace o zvoucí straně: celé jméno/název, vztah k žadateli, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, podpis odpovědné osoby, razítko (pokud je zvoucí stranou cestovní agentura)

příloha zvacího dopisu: pokud je zvoucí osobou čínský občan, je třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu nebo pasu; pokud je zvoucí osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je třeba přiložit kopii jeho pasu a platného povolení k pobytu v ČLR.

Pozn. 1: Držitelé jiného než českého pasu a žadatelé cestující na dobu přesahující 30 dní připraví navíc doplňující podklady uvedené v části C (cestovní pojištění a výpis z bankovního účtu se zůstatkem min. 100 USD/den pobytu v Číně).

Pozn. 2: Cestování do Tibetu je možné pouze v rámci skupiny min. 4 osob organizované čínskou cestovní kanceláří. Žadatelé předloží navíc oficiální pozvání „Invitation Letter for Tourist Group" 旅游邀请函--团体签证用 vydané čínskou autorizovanou cestovní kanceláří (o zprostředkování tohoto pozvání požádá žadatel o vízum obvykle přes českou cestovní kancelář).

Pozn. 3: Pokud chce žadatel vstoupit do Číny jiným dopravním prostředkem než letecky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení - vlakem a autobusem: jízdenky nebo rezervace; lodí: itinerář potvrzený cestovní kanceláří nebo lodní společností; vpěšky nebo vlastním dopravním prostředkem: zvací dopis nebo potvrzený plán cesty od přijímající čínské cestovní kanceláře, před cestou je dále nutné v souladu se zákony a předpisy ČLR vyřídit vstupní a výstupní formality pro posádku a vozidlo.

Pozn 4. Žadatelé cestující za účelem horolezectví předloží navíc vyrozumění od General Administration of Sports of China中国国家体育总局通知.

 

Vízum typu S1 - Návštěva nejbližších příbuzných, kteří dlouhodobě pobývají v Číně za účelem práce či studia; ostatní soukromé záležitosti

Je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří jsou nejbližšími příbuznými osoby dlouhodobě pobývající v Číně za účelem práce či studia a do Číny vstupují za účelem sloučení rodiny nebo cizím státním příslušníkům, kteří do Číny cestují za jiným soukromým účelem, na dobu přesahující 180 dní. Pojem „nejbližší příbuzný" se vztahuje na manžele, rodiče, děti do 18 let věku a tchyně/tchány.

Zvací dopis od příbuzného psaný v anglickém nebo čínském, který musí obsahovat následující:

 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu
 • informace o návštěvě Číny: účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy
 • informace o zvoucí straně: celé jméno zvoucí osoby, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, podpis
 • příloha zvacího dopisu: kopie pasu zvoucí osoby a kopie jejího platného povolení k pobytu v ČLR
 • originál a kopie dokladu o příbuzenském vztahu mezi zvoucí a zvanou osobou (např. oddací list, rodný list)

Držitel víza S1 musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní Veřejné bezpečnosti o povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Toto povolení pak opravňuje k vícenásobným vstupům do Číny.

Pokud je žádost podávána současně s žádostí příbuzného, se kterým je rodina slučována (obvykle s žádostí o vízum Z či X1):

 • kopie podkladů žadatele o vízum Z či X1, které mu byly zaslány z Číny
 • zvací dopis od zvoucí organizace žadatele o Z/X1 vízum
 • originál a kopie dokladu o příbuzenském vztahu mezi zvoucí a zvanou osobou (např. oddací list, rodný list)

Příbuzní dlouhodobě vyslaných zahraničních novinářů

 • Visa Notification Letter vydaný Ministerstvem zahraničních věcí ČLR
 • originál a kopie dokladu o příbuzenském vztahu mezi zvoucí a zvanou osobou (např. oddací list, rodný list)
 • vytištěná elektronická letenka nebo rezervace (může být jen jednosměrná do Číny)

 

Vízum typu S2 - Návštěva nejbližších příbuzných, kteří dlouhodobě pobývají v Číně za účelem práce či studia; ostatní soukromé záležitosti

Je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří jsou příbuznými osoby dlouhodobě pobývající v Číně za účelem práce či studia a do Číny vstupují za účelem návštěvy příbuzných, nebo cizím státním příslušníkům, kteří do Číny cestují za jiným soukromým účelem, na dobu nepřesahující 180 dní. Pojem „příbuzný" se vztahuje na manžele, rodiče, děti, manžely/-ky dětí, sourozence, prarodiče, vnoučata a tchyně/tchány.

Návštěva příbuzných:

 1. Zvací dopis od příbuzného, který musí obsahovat:
 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu
 • informace o návštěvě Číny: účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy
 • informace o zvoucí straně: celé jméno zvoucí osoby, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, podpis
 1. příloha zvacího dopisu: kopie pasu zvoucí osoby a kopie jejího platného povolení k pobytu v ČLR nebo víza X2
 2. kopie dokladu o příbuzenském vztahu mezi zvoucí a zvanou osobou (např. oddací list, rodný list)

Cesta za jinou soukromou záležitostí:

Žadatel předloží dokumenty dokládající tuto skutečnost, např.:

 • Cesta za účelem léčení: doklad o hospitalizaci nebo přijetí do péče vydané zdravotnickým zařízením
 • Doprovod příbuzného na léčení (max. 2 osoby): kopie dokladu o příbuzenském vztahu (rodný list, oddací list atp.) a dokument potvrzující danou skutečnost vydaný zdravotnickým zařízením
 • Cesta za jinou soukromou záležitostí vztahující se např. k dědictví, soudním sporům nebo vlastnictví nemovitosti v Číně: před podáním žádosti doporučujeme informovat se na Konzulárním oddělení.

... včetně vytištěné elektronické letenky či rezervace letu do Číny a z Číny.

 

Vízum typu C - Členové posádky a řidiči motorových vozidel

Je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří do Číny vstupují jako členové posádky na palubě mezinárodních leteckých, vlakových či lodních spojů nebo posádky motorových vozidel v mezinárodní dopravě a doprovázejícím rodinným příslušníkům posádky lodí.

Žádost ve formě garančního dopisu letecké, lodní, vlakové společnosti nebo zvací dopis příslušné instituce či společnosti v Číně.

 

Vízum typu D - Trvalý pobyt

Je vydáváno cizím státním příslušníkům, kterým byl povolen trvalý pobyt v Číně.

Originál a kopie potvrzení o schválení dlouhodobého pobytu vydaný Ministerstvem veřejné bezpečnosti ČLR.

Žadatel musí nejdřív osobně nebo pověřením příbuzného v Číně požádat na příslušném Odboru pro vstup a výstup Veřejné bezpečnosti ČLR o potvrzení schválení trvalého pobytu. S tímto potvrzením a s ostatními podklady se žadatel dostaví na konzulární oddělení velvyslanectví ČLR pro žádost o vízum k trvalému pobytu.

 

Vízum typu G - Tranzit

Je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří přes Čínu cestují do jiné země či regionu.

Letenka do Číny a navazující letenka (nebo vlaková, lodní jízdenka) do třetí země s potvrzeným datem a místem. Členové palubní posádky lodí přidají k žádosti ještě garanční dopis od své společnosti.

 

Vízum typu J1 - Novinářská činnost

Je vydáváno dlouhodobě přiděleným zahraničním novinářům, kteří jsou pracovníky zahraničních zpravodajských organizací a jejichž plánovaný pobyt v Číně přesahuje 180 dní.

Před podáním žádosti o dlouhodobé novinářské vízum je třeba buď přímo nebo prostřednictvím politického oddělení Velvyslanectví Čínské lidové republiky poskytnout Informačnímu oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČLR následující dokumenty:

1. písemná žádost podepsaná vedoucím mediální společnosti

2. životopis novináře

3. originál a kopie novinářského průkazu

Poté, co Ministerstvo zahraničních věcí ČLR žádost novináře schválí, dostaví se novinář na Konzulární oddělení Velvyslanectví požádat o novinářské vízum se základními podklady (viz část 1) a následujícími:

 • oficiální dopis mediální společnosti, jež novináře do Číny vysílá, a originál a kopie novinářského průkazu žadatele o vízum
 • Visa Notification Letter vydaný Informačním oddělením MZV ČLR

Vízum typu J2 - Novinářská činnost

Je vydáváno novinářům, kteří do Číny vstupují za účelem krátkodobého novinářského působení na dobu nepřesahující 180 dní.

 • oficiální dopis mediální společností, jež novináře do Číny vysílá
 • originál a kopie novinářského průkazu žadatele o vízum
 • souhlas s udělením novinářského víza vydaný ministerstvem zahraničí ČLR nebo jinou autorizovanou vládní institucí ČLR. V případě, že novináři cestují jako doprovod vládní delegace, je třeba předložit nótu Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo jiného příslušného úřadu ČR.
 • podrobný itinerář pobytu v Číně (data, místa apod.)

 

Vízum typu Q1 - Návštěva příbuzných nebo sloučení rodiny v případě, že příbuznými jsou občané ČLR nebo osoby s trvalým pobytem v  Číně;pěstounská péče

Je vydáváno příbuzným občanů ČLR nebo osobám s trvalým pobytem v Číně vstupujícím do Číny za účelem sloučení rodiny či jako děti svěřené do péče osoby v Číně na dobu přesahující 180 dní. Pojem „příbuzní" se vztahuje na: manžele, rodiče, děti, manžele/-ky dětí, sourozence, prarodiče, vnoučata a tchyně/tchány.

Sloučení rodiny

Zvací dopis od příbuzného psaný v anglickém nebo čínském, který musí obsahovat následující:

 • Informace o žadateli (celé jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, číslo pasu).
 • Informace o návštěvě (účel, konkrétní časové rozmezí, místo návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou, způsob finančního krytí návštěvy).
 • Informace o zvoucí osobě (celé jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, podpis zvoucí osoby).
 • Příloha zvacího dopisu: pokud je zvoucí osobou čínský občan, je třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu nebo výpisu z registru domácností; pokud je zvoucí osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je třeba přiložit kopii jeho pasu a platného povolení k trvalému pobytu v ČLR.
 • Originál a fotokopie dokladu o vztahu mezi zvoucí osobou a žadatelem (oddací list, rodný list, doklad o příbuzenském vztahu vydaný úřadem Veřejné bezpečnosti v Číně, ověřený doklad o příbuzenském vztahu atd).

Pojem „příbuzní" se vztahuje na: manžele, rodiče, děti, manžele/-ky dětí, sourozence, prarodiče, vnoučata a tchyně/tchány.

Svěření dítěte do péče (pěstounská péče):

 • plná moc rodičů ověřená zastupitelským úřadem ČLR nebo příslušnou autoritou v zemi pobytu nebo notářským úřadem v Číně
 • originál a kopie pasů rodičů a doklad o příbuzenském vztahu s dítětem (rodný list, doklad o příbuzenském vztahu vydaný úřadem Veřejné bezpečnosti v Číně, ověřený doklad o příbuzenském vztahu apod.)
 • písemný souhlas pověřené osoby v Číně s převzetím dítěte do péče a kopie občanského průkazu pověřené osoby
 • pokud jeden nebo oba rodiče jsou čínští občané: fotokopie dokladu dokládajícího trvalý nebo dlouhodobý pobyt rodičů v ČR v době, kdy bylo dítě narozeno

Držitel víza Q1 musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní Veřejné bezpečnosti o povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Toto povolení pak opravňuje k vícenásobným vstupům do Číny

Vízum typu Q2 - Návštěva příbuzných nebo sloučení rodiny v případě, že příbuznými jsou občané ČLR nebo osoby s trvalým pobytem v  Číně;pěstounská péče

Je vydáváno příbuzným občanů ČLR nebo osobám s trvalým pobytem v Číně vstupujícím do Číny za účelem sloučení rodiny či jako děti svěřené do péče osoby v Číně na dobu nepřesahující 180 dní. Pojem “příbuzní” zde není omezen jen na příbuzenské vztahy uvedené u víza typu Q1.

Zvací dopis od příbuzného, který musí obsahovat:

 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu
 • informace o návštěvě Číny: účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, vztah mezi žadatelem a zvoucí osobou, způsob finančního krytí návštěvy
 • informace o zvoucí straně: celé jméno zvoucí osoby, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, podpis zvoucí osoby

Příloha zvacího dopisu: pokud je zvoucí osobou čínský občan, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu nebo registru domácností; pokud je zvoucí osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho pasu a platného povolení k pobytu v ČLR.

 

 Vízum typu R - Jako zvláštní zahraniční odborník

Je vydáváno vysoce kvalifikovaným cizím státním příslušníkům nebo odborníkům, jejichž znalosti jsou v Číně aktuálně třeba.

Žadatel musí splnit podmínky a požadavky příslušných státních úřadů pro špičkové odborníky a v Číně naléhavě potřebné odborníky a předložit podklady dokládající tuto skutečnost.

 

Vízum typu X1 - Studium

Je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří do Číny vstupují za účelem studia přesahujícího 180 dní.

 • originál a fotokopii "Admission Notice" 录取通知书 vydané přijímací univerzitou či jinou institucí v Číně
 • originál a fotokopie "Visa Application for Study in China" 外国留学人员来华签证申请表 (JW201 nebo JW202)

Držitel víza X1 musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní Veřejné bezpečnosti o povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Toto povolení pak opravňuje k vícenásobným vstupům do Číny.

Vízum typu X2 - Studium

Je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří do Číny vstupují za účelem studia nepřesahujícího 180 dní.

 • originál a fotokopie "Admission Notice" 录取通知书 vydané přijímací univerzitou či jinou institucí v Číně
 • vytištěná elektronická letenka či rezervace letu do Číny a z Číny

 

Vízum typu Z - Práce nebo komerční vystoupení

Je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem práce nebo komerčního vystoupení.

Pracovní vízum Z

Práce nepřesahující 90 dní:

 1. Pobyt za účelem komerčních vystoupení nepřesahující 90 dní
 • originál a kopie souhlasu s komerčním vystoupením vydaný státním orgánem ČLR pro kulturní záležitosti spolu se zvacím dopisem
 • originál a kopie "Approval of Short-term Employment for Foreigners Working in P.R.China" 外国人在中国短期工作证明
 1. Ostatní práce nepřesahující 90 dní
 • vytištěná kopie "Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the P.R.China" 中华人民共和国外国人工作许可通知

Práce přesahující 90 dní:

 1. Nástup do zaměstnání, včetně zahraničních odborníků
 • vytištěná kopie "Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the P.R.China" 中华人民共和国外国人工作许可通知
 1. Technický personál provádějící těžbu ropy v pobřežních vodách
 • "Letter of Invitation to Foreigners for Offshore Petroleum Operations in China" 外国人在中华人民共和国从事海上石油作业邀请函 vydaný China National Offshore Oil Corporation
 1. Představitelé rezidentních zastoupení v Číně
 • "Registration Certificate of Resident Representative Offices" 常驻代表机构登记证明
 1. Pobyt za účelem komerčních vystoupení přesahující 90 dní
 • originál a kopie souhlasu s komerčním vystoupením vydaný státním orgánem ČLR pro kulturní záležitosti

V případě potřeby mohou být dále požadovány např.

 • strukturovaný životopis
 • vysílací dopis od zaměstnavatele nebo jiné instituce
 • originál zvacího dopisu z Číny a/nebo ostatních dokumentů
 • oficiální pozvání "Invitation Letter for Tourist" 旅游邀请函--个人签证用 nebo Invitation Letter for Tourist Group旅游邀请函--团体签证用vydané autorizovanou čínskou cestovní agenturou

V případě, že žadatel cestuje jiným dopravním prostředkem než letecky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení o dopravě (jízdenku, rezervaci apod.).

 

Doplňující informace:

(1) Zvací dopis může být předložen ve formě faxu, kopie či vytištěné verze, nicméně pracovník velvyslanectví si vyhrazuje právo požadovat originál tohoto dopisu

(2) V případě potřeby může pracovník velvyslanectví po žadateli požadovat i další dokumenty a doplňující podklady či osobní pohovor.

(3) Pracovník velvyslanectví rozhodne o schválení či zamítnutí žádosti o vízum, jakož i o platnosti, délce pobytu a počtu vstupů uvedených na vízu s ohledem na konkrétní potřeby daného žadatele.

(4) Všichni držitelé se musí k podání žádosti o vízum dostavit osobně kvůli otiskům prstů.

(5) Žadatelé o expresní vyřízení víza povinni předložit rezervaci letenek.