Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím našeho webového portálu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 22. 9. 2023.

1.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1. My, čímž se rozumí společnost JOUGROUP s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 19707673, DIČ CZ19707673, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 390445.

1.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

1.2.2.1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.2. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3. Webový portál, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://www.vizadociny.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat naše služby.

1.2.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho webového portálu.

1.2.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho webového portálu.

1.2.6. Smlouvy, kterými se rozumí smlouvy o poskytování služeb s obsahem vymezeným níže.

1.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy.

1.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

1.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (coi.cz) nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (ec.europa.eu/consumers/odr),

1.7.2. emailem na naší e-mailové adrese,

1.7.3. telefonicky na našem telefonním čísle.

1.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.8.1. Česká obchodní inspekce,

1.8.2. živnostenské úřady,

1.8.3. Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Objednávání služeb a uzavírání smluv

2.1. Objednání služeb. Služby na našem webovém portálu je možné objednat si tak, že vyplníte a odešlete objednávku prostřednictvím našeho webového portálu. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

2.2. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy. Objednání služeb prostřednictvím našeho webového portálu provedete vyplněním požadovaných údajů v objednávkovém formuláři, zejména objednávaných služeb, údajů nezbytných pro uzavření smlouvy a poskytnutí služeb a fakturačních údajů, a následným odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednávám s povinností platby“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

2.3. Potvrzení přijetí objednávky.

Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

2.3.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

2.3.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

2.4. Upřesnění nebo doplnění objednávky. V případě potřeby lze provést doplnění objednávky o další služby nebo její specifikaci, a to na základě dohody prostřednictvím e-mailu nebo učiněné jinou formou. Vzájemně odsouhlasené doplnění objednávky nebo její specifikace jsou považovány za dodatek ke smlouvě v rozsahu sjednaných změn.

2.5. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.

3. Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

3.2. Obsah smlouvy. Dle uzavřené smlouvy se zavazujeme poskytnout sjednané služby a vy se zavazujete zaplatit nám sjednanou odměnu a poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

3.3. Obsah služeb:

3.3.1. Naše služby vízového servisu spočívají ve zpřístupnění ujednaných vzorových dokumentů (ve formě digitálního obsahu dodávaného na nehmotném nosiči) a kontrole správnosti vyplnění dokumentace pro podání žádosti o vízum, a to dle údajů a dokumentů, které nám poskytnete, a to za odměnu, kterou jste povinni uhradit při uzavření smlouvy před poskytnutím služby. Digitální obsah vám zpřístupníme k užívání pro vaši vlastní potřebu buď jednorázovým zpřístupněním nebo zpřístupněním po určenou dobu (pokud není ujednána jiná doba, tak po dobu jednoho roku) v souladu s uzavřenou smlouvou.

3.3.2. Součástí služeb je také asistence při podání žádostí o poskytnutí víza a vyzvednutí cestovních dokladů a dalších dokumentů po vyřízení žádosti o vízum, a to za odměnu splatnou do dvou dnů ode dne podání žádosti o vízum.

3.3.3. Abychom mohli služby poskytnout, můžeme od vás potřebovat informace a dokumenty nebo jinou součinnost. Dokud nám informace a dokumenty nepředáte v potřebném podobě a kvalitě nebo neposkytnete požadovanou součinnost, neběží doba pro poskytnutí služby, na které jsme se domluvili. Pokud v průběhu poskytování služby zjistíme, že jsou předané informace a dokumenty nevyhovují či nejsou v potřebné kvalitě, můžeme vás požádat o jejich doplnění, případně váš požádat o dalších součinnost; po dobu čekání na jejich poskytnutí neběží doba pro poskytnutí služby. Zavazujete, že nám poskytnuté informace a dokumenty budou aktuální, úplné a správné.

3.3.4. Pokud nám v kdykoli v průběhu poskytování služeb předáváte osobní údaje třetích osob, jste povinni tyto osoby předem informovat, že budeme zpracovávat jejich osobní údaje a poskytnout jim informace o zpracování jejich osobních údajů, které naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Pokud třetí osoba se zpracováním osobních údajů námi nesouhlasí, její osobní údaje nám nesmíte předat a pokud již k předání došlo, neprodleně nás o nesouhlasu informovat.

3.3.5. Berete na vědomí, že není našim závazkem zajistit úspěšné vydání víza nebo vpuštění vás nebo třetí osoby do jakéhokoli státu. Naší odpovědností je zajistit zpracování administrativy spojené s žádostí o vízum a předání žádosti a podkladů příslušnému orgánu. Pokud však k vydání víza nedojde, nevzniká nám právo na úhrady odměny za služby podle odstavce 3.3.2 těchto podmínek a pokud již byla uhrazena, máte právo na její vrácení.

3.3.6. Služby spočívající v poskytnutí příplatkových služeb, jak jsou uvedeny na webovém portálu, jsou součástí obsahu poskytovaných služeb pouze pokud si některou z těchto příplatkových služeb objednáte. Odměna za doplatkové služby je splatná do dvou dnů ode dne podání žádosti o vízum.

3.3.7. Pokud má být v rámci našich služeb dojít k dodání dokumentů nebo jiné věci pomocí dopravce, splníme svou povinnost k dodání věci předáním věci dopravci pro přepravu do místa určení; ve stejném okamžiku dojde k přechodu nebezpečí škody na vás.

3.4. Doba pro plnění. Nejsme povinni započít s poskytováním služeb až do zaplacení ceny za služby v plné výši dle odstavce 2 těchto podmínek. Následně jsme povinni poskytnout vám služby bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k našim aktuálním kapacitním možnostem a vytížení.

3.5. Jste-li spotřebitelem, souhlasíte s tím, že můžeme započít s poskytováním služeb vč. poskytování digitálního obsahu před uplynutím 14tidenní lhůty k odstoupení od smlouvy dle odstavce 3 těchto podmínek, a berete na vědomí důsledky podle odstavce 5.4 a 5.5 těchto podmínek.

3.6. Omezení poskytování služeb. Naše služby poskytujeme pouze v rámci České republiky.

3.7. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží nebo služby, které jsou chráněny právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží a služby chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží a služby rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

3.8. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.9. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.

4. Platební podmínky

4.1. Způsoby platby. Celkovou cenu nebo její část (zálohu) je možné uhradit bankovním převodem nebo platební kartou případně dalšími způsoby, které dle aktuálních technických možností nabízíme v rámci dokončování objednávky na našem webovém portálu.

4.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit v ujednané době, jinak máme právo od smlouvy odstoupit. Celková cena může být rozdělena na několik částí, které jste povinni uhradit tak, jak bylo ujednáno, v ostatních případech do 7 dnů od poskytnutí služby. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

4.3. Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.

5. Právo na odstoupení od smlouvy

5.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

5.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů, a to z důvodů:

5.2.1. zneužití objednávkového systému našeho webového portálu,

5.2.2. uvedení chybných údajů při objednávání služeb,

5.2.3. nemožnosti poskytnout vám služby kvůli nevhodným či nesprávným podkladům,

5.2.4. objednání služeb za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud byla služba za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho webového portálu,

5.2.5. dalších hodných zvláštního zřetele.

5.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

5.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, smluv o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, a dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

5.5. Odstoupení od částečně splněné smlouvy. Pokud odstoupíte ve 14tidenní lhůtě od smlouvy, s jejímž plněním jsme s vaším souhlasem již započali, máme právo požadovat úhradu poměrné části sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, a o tuto částku ponížit vracené prostředky.

5.6. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře, který je přílohou těchto obchodních podmínek, a jeho odesláním na adresu našeho sídla, nebo osobně v naší provozovně.

5.7. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

5.8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

5.9. Povinnosti po odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Odstoupíte-li od smlouvy, jejíž součástí bylo i dodání digitálního obsahu o poskytování digitálního obsahu, máte povinnost zdržet se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě a my vám můžeme zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že vám digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupníme. Pokud vám byl v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydáte nám jej na naši žádost bez zbytečného odkladu.

6. Reklamace

6.1. Reklamační doba. Reklamovat u nás můžete vady služeb v obecné tříleté promlčecí době.

6.2. Naše odpovědnost za vady. Odpovídáme vám za to, že služby a digitální obsah budou poskytnuty řádně a včas a v souladu s jejich specifikací dle smlouvy – tedy že splníme svou část dohody.

6.3. Naše odpovědnost za vady digitálního obsahu. Odpovídáme za to, že digitální obsah je bez vad k okamžiku jeho zpřístupnění. Zejména odpovídáme za to, že digitální obsah

6.3.1. odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i všem ujednaným vlastnostem,

6.3.2. je vhodný k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili, a že

6.3.3. je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu, a s uživatelskou podporou.

6.4. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám, pokud jste vadu sami způsobili, nebo pokud byla způsobena okolnostmi mimo naši kontrolu. Stejně tak právně neodpovídáme za výsledek žádosti o vízum; to nevylučuje možnost využití vrácení peněz podle těchto obchodních podmínek. U digitálního obsahu neodpovídáme zejména za vady, které vznikly v důsledku neprovedení nezbytné aktualizace, způsobilo vaše nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování digitálního obsahu.

6.5. Doba pro uplatnění práva. S výsledkem poskytnutí služeb jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od dodání služeb, u digitálního obsahu do dvou let od jeho zpřístupnění. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zaniká, to však neplatí, pokud půjde o vadu, která je důsledkem skutečnosti, o které jsme v době dodání museli vědět. Doba pro uplatnění práva se prodlužuje o dobu trvání případných předchozích uznaných reklamací.

6.6. Vaše práva z vadného plnění u služeb. V případě vady máte právo:

6.6.1. bude-li vada neodstranitelná a nebude-li možné kvůli ní službu řádně užívat, od smlouvy odstoupit, nebo

6.6.2. bude-li vada odstranitelná, na odstranění vady nebo doplnění toho, co chybí,

6.6.3. na přiměřenou slevu z ceny.

6.7. Vaše práva z vadného plnění u digitálního obsahu. Má-li digitální obsah vadu, máte právo na bezplatné odstranění vady. ledaže by bylo odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Pokud vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme, nebo se vada projeví i po odstranění, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy nemáte, pokud je vada nevýznamná.

6.8. Náležitosti reklamace. Je nutné před nám veškeré informace, které nám umožní posouzení oprávněnosti reklamace. Při reklamaci je třeba sdělit, jakou vadu reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

6.9. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

6.10. Vrácení peněžitých částek. Peněžité částky, které vám máme z důvodu vadného plnění vydat, vám vrátíme na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste uplatnili příslušné právo z vadného plnění. Použijeme přitom stejný způsob, jakým jste nám uhradili celkovou cenu, ledaže výslovně svolíte k jinému způsobu a nevzniknou vám tím žádné náklady.

6.11. Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady účelně vynaloženy.

6.12. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Stáhněte si „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“.