Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Platné k datu: 1.3.2023

Obchodní podmínky naší společnosti jsou následující:

 1. Poskytnutí služeb
  Zákazník má právo na řádné poskytnutí dohodnutých služeb. Pokud jsou poskytnuté služby vadné, má zákazník právo reklamovat a požadovat odstranění vady, doplnění služeb nebo přiměřenou slevu. Veškeré reklamace je třeba uplatnit buď přímo na místě nebo písemně naší společnosti do týdne po poskytnutí reklamované služby. V reklamaci je nutné uvést přesný popis závady nebo nedostatku, který se týká zajištění víza do Číny, a rovněž návrh na způsob řešení reklamace. Reklamace bude řešena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od podání reklamace. Pokud je reklamace uznána, bude zákazníkovi poskytnut náhradní termín pro zajištění víza nebo bude vrácena částka za poskytnuté služby. V případě nespokojenosti s řešením reklamace má zákazník právo obrátit se na příslušný orgán dozoru v oblasti ochrany spotřebitelů. Reklamační řád je platný od data jeho zveřejnění a má účinnost pro všechny smluvní strany, které uzavřely smlouvu o zajištění víza do Číny s danou společností.
 2. Zrušení žádosti o vízum
  V případě, že klient bude chtít žádost o vízum, která je již na ambasádě a uhradil poplatky s tím spojené, zrušit, může písemně zažádat o zrušení žádosti. Pokud mu ambasáda vyhoví, pouze ambasáda vrací poplatek, nikoliv vízové centrum nebo naše společnost. Stejně tak, pokud klientovi konzulát – ambasáda neudělí vízum, má klient nárok pouze na vrácení poplatku za vízum od ambasády, nikoliv od vízového centra nebo naší společnosti.
 3. Součinnost zákazníka
  Zákazník je nám povinen poskytnout nezbytnou součinnost, která je třeba k řádnému zajištění víza do Číny, zejména pravdivě a úplně vyplnit formuláře, žádost a jiné dokumenty, které jsou součástí předmětem zajištění víza do Číny.
 4. Plnění ceny
  Zákazník musí zaplatit naší společnosti plnou cenu v termínu stanoveném ve faktuře. Všechny faktury budou vystaveny v českých korunách (CZK) a platby budou přijímány pouze v této měně.
 5. Platební podmínky
  Faktura za zajištění víza do Číny bude vystavena klientovi po podání žádosti o vízum na vízové centrum. Platební podmínky jsou následující: Klient musí zaplatit celou částku uvedenou na faktuře do druhého pracovního dne od obdržení faktury, a to bankovním převodem na číslo účtu 312213101 / 5500. Pokud nebude faktura uhrazena včas, může dojít k prodlení s poskytnutím služeb a k omezení nebo zrušení objednávky ze strany společnosti poskytující zajištění víz do Číny. V případě, že dojde k jakémukoli sporu týkajícímu se platebních podmínek, bude řešen soudní cestou. Platební podmínky jsou platné od data zveřejnění a mají účinnost pro všechny smluvní strany, které uzavřely smlouvu o zajištění víza do Číny s danou společností.

 6. Vydání víza
  Předání žádosti o vízum neznamená, že bude vízum uděleno. Konzulární pracovník Velvyslanectví ČLR v ČR má právo rozhodnout o vydání víza, délce jeho platnosti či délce pobytu. Navíc si konzulát může vyžádat i doplňující informace, dokumenty nebo přítomnost klienta na ambasádě.
 7. Shromažďování osobních údajů
  Klienti, kteří nám dobrovolně poskytnou cestovní pas a ostatní dokumenty, které jsou zapotřebí k zajištění víza, souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.
 8. Naše společnost nezodpovídá za škodu způsobenou ztrátou, odcizením nebo poškozením cestovních dokladů, peněz, cenností a dalších osobních věcí zákazníka.
 9. V případě stížnosti nebo žádosti o reklamaci zákazníka bude naše společnost jednat co nejrychleji a vyřešit daný problém co nejefektivněji. Pokud dojde k neshodě, bude se řešit na základě platných právních předpisů.
 10. Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Zákazník bude informován o jakýchkoliv změnách s předstihem.
 11. Všechny informace, materiály a dokumenty poskytnuté zákazníkem naší společnosti jsou považovány za důvěrné a budou chráněny podle platných právních předpisů.
 12. Naše společnost si vyhrazuje právo na zrušení objednávky zákazníka v případě, že zákazník nedodržuje obchodní podmínky nebo poskytuje nepravdivé informace.
 13. Všechny sporů vyplývajících z obchodních vztahů s naší společností budou řešeny především snažením se dosáhnout dohody a následně v souladu s platnými právními předpisy.
 14. Tyto obchodní podmínky jsou platné od data uvedeného na začátku tohoto dokumentu a jsou závazné pro všechny zákazníky naší společnosti.
 15. Zákazník souhlasí, že bude v souladu se zákony a předpisy platnými v Čínské lidové republice a v místě, kam cestuje, a že nebude jednat nezákonně nebo proti zájmům naší společnosti.
 16. Zákazník si uvědomuje, že náš úspěch v zajišťování vízových služeb závisí na přesnosti a úplnosti poskytnutých informací a dokumentů. Zákazník tedy souhlasí, že poskytne veškeré informace a dokumenty, které jsou požadovány k zajištění víza, a že tyto informace a dokumenty budou pravdivé a úplné.
 17. Naše společnost si vyhrazuje právo odmítnout služby zákazníka, pokud zjistíme, že zákazník jedná nezákonně, že poskytuje nepravdivé nebo neúplné informace, nebo pokud zákazník nedodržuje tyto obchodní podmínky.
 18. V případě, že zákazník potřebuje změnit termín cesty nebo další podrobnosti týkající se zajištění víza, musí nás informovat co nejdříve. Pokud zákazník neposkytne dostatečný čas na změnu termínu cesty nebo nespolupracuje s námi, může to vést k prodlení nebo k neúspěchu v zajištění víza a zákazník si bude muset nést odpovídající náklady.