UPOZORNĚNÍ: COVID-19 INFO | AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ VÍZA

Víza do Číny

Podmínky

Obchodní a reklamační podmínky, zásady ochrany osobních údajů, používání cookie souborů.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zákazník má právo na řádné poskytnutí dohodnutých služeb. Je oprávněn reklamovat v případě vady poskytnutých služeb a žádat o odstranění vady, doplnění služeb nebo přiměřenou slevu (veškeré reklamace uplatňuje zákazník přímo na místě nebo písemně naší společnosti do týdne po poskytnutí reklamované služby). V případě, že klient bude chtít žádost stáhnout, která je již na ambasádě a uhradil poplatky s tím spojené, může písemně zažádat o zrušení žádosti a pokud mu ambasáda vyhoví, tak pouze ambasáda vrací poplatek, nikoliv vízové centrum nebo naše společnost. To stejné se týká pokud klientovi konzulát - ambasáda neudělí vízum, tak má klient nárok pouze na vrácení poplatku za vízum od ambasády, nikoliv od vízového centra nebo naší společnosti. Zákazník je nám povinen poskytnout nezbytnou součinnost, která je třeba k řádnému zajištění víza do Číny, zejména pravdivě a úplně vyplnit formuláře, žádost aj. dokumenty jenž jsou součástí předmětem zajištění víza do Číny. Zákazník musí zaplatit naší společnosti plnou cenu v termínu stanoveném ve faktuře. Předání žádosti o vízum neznamená, že bude vízum uděleno, konzulární pracovník Velvyslanectví ČLR v ČR má právo rozhodnout o vydání víza či o udělení typu víza, délky jeho platnosti či délky pobytu. Navíc si konzulát může vyžádat i doplňující informace, dokumenty nebo přítomnost klienta na ambasádě. Klienti, kteří nám dobrovolně poskytnou cestovní pas a ostatní dokumenty, jenž jsou zapotřebí k zajištění víza souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů naší společností. Kopírování textů, vzorových materiálů je bez našeho souhlasu zakázáno.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést důvod reklamace a podle možnosti i předmět reklamace průkazně skutkově podložit, současně je povinen předložit doklad o poskytnuté službě, fakturu, potvrzení o platbě apod.

POUŽÍVÁNÍ COOKIE SOUBORŮ NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Webové rozhraní stránek používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro majitele a provozovatele webového rozhraní stránek a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Uživatelé webového rozhraní stránek mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní stránek. Používáním webového rozhraní stránek souhlasí Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient ručí za správnost dodaných podkladů a zároveň potvrzuje, že jsem byl seznámen s podmínkami poskytování služeb a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti JOUTRIP LTD, odštěpný závod, Václavské nám. 808/66, 110 00, Praha 1, Česká republika, IČ: 05431221 (dále jen „správce“), k jejich uchování a zpracování klientových osobních údajů zvláštní kategorie v rozsahu obsažené ve formuláři žádosti o vízum za účelem zprostředkování víz do Čínské lidové republiky.

Klient uděluje souhlas po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu nezbytně nutnou pro navazující účely zpracování. Dále souhlasí s tím, že klientovi údaje mohou být předány třetím subjektům, a to za účelem poskytnutí výše uvedené služby. Klient si je vědom svého práva tento souhlas odvolat bez udání důvodu, žádat výmaz či opravu údajů. V případě, že tento souhlas klient udělí za třetí osobu, prohlašuje, že je touto osobou zmocněn k poskytnutí jejích osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke zpracování jejích osobních údajů za výše uvedeným účelem.

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle Zásad zpracování osobních údajů správcem dostupných. V ceně víza jsou zahrnuty veškeré poplatky a ceny jsou uvedeny s DPH. Konzulární pracovník rozhoduje o udělení víza, jeho platnosti či o délce pobytu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. listopadu 2019.